Jaa facebookissa Jaa twitterissä

Terveysalan välittäjäalusta (TERVA)

Terva-hankkeen keskeisin tavoite on tuoda terveysalan testialustapalvelut yritysten hyödynnettäviksi

Yritysten yhteydenottoihin liittyvä palvelun kehittäminen sekä välittäjäalustatoimintamallin rakentaminen tapahtuu vuosien 2019-2021 välisenä aikana EAKR-rahoitteisessa Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeessa. Terva-hankkeessa toimivat Turku Science Park, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä koordinaattorina Turun ammattikorkeakoulu. Terva-hankkeessa luotava välittäjäalustan toimintamalli tuo erilliset Varsinais-Suomen alueen testialustapalvelut terveysalan yritysten saataville ns. yhden luukun periaatteella.

Välittäjäalusta

TERTTU-välittäjäalusta on kehitetty osana Terveyskampus Turun toimintaa. Välittäjäalusta on sähköinen palvelukanava, jonka avulla kerätään ja käsitellään yritysten yhteydenottoja. TERTTU-palvelun avulla pyritään löytämään yritysten testaustarpeisiin sopivin ratkaisu joko yhdestä tai useammasta testialustapalvelusta. Yhteydenottoja varten Terveyskampus on avannut TERTTU-palvelun yhteydenottolomakkeen kesäkuussa 2020. Hankkeessa välittäjäalustan ympärille kehitetään toimintamalli, joka takaa sekä välittäjäalustan käyttöön että testialustapalveluita tarjoavien organisaatioiden toimintaan liittyvän sujuvan, laadukkaan ja käyttäjälähtöisen prosessin.

Testialusta

Testialustat (myös tutkimusalustat tai muut palveluntarjoajat) ovat yksiköitä, jotka tukevat uudenlaisten tuotteiden tai palvelujen kehittämistä. Hankkeessa testialustojen prosessien kehittämisessä on mukana Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ja Turun ammattikorkeakoulun testialustoja (liikunta- ja toimintakykylaboratorio sekä terveysteknologialaboratorio).

picture represents the testbed environments at Health Campus Turku

Tarve

Terveysalan testialustoihin liittyy kaksi keskeistä ongelmaa: terveysalan ratkaisuja kehittävät yritykset eivät tiedä mitä testialustapalveluja on saatavilla ja toisaalta testaus on harvoin testialustapalveluja tarjoavien organisaatioiden perustoimintaa. Välittäjäalusta kokoaa terveysalan testialustat yhdeksi kokonaisuudeksi, pyrkii etsimään yritysten tarpeisiin sopivimmat testialustapalvelut ja samalla kehittää testialustapalveluiden prosesseja. Hankkeessa kehitetään välittäjäalustan toimintamallia sekä hankkeessa mukana olevien organisaatioiden kesken että erikseen palvelumuotoilun näkökulmasta: palvelumuotoilun avulla on tarkoitus varmistua siitä, että välittäjäalustan käyttäjäkokemus vastaa välittäjäalustan kaikkien käyttäjien tarpeita.

Hankkeen hyödyt yritykselle

Terveysalan yritysten tulee osoittaa ratkaisujensa osalta viranomaisvaatimusten ja lakien täyttyminen. Alan ammattilaisten kanssa tehtyä kehitystyötä pidetään merkkinä ratkaisun laadusta. Näytön saaminen edellyttää ratkaisun valvottua testaamista. Lisäksi nykytilanteessa yrityksillä kuluu runsaasti aikaa sopivien testialustapalvelun tarjoajien etsimiseen. Terva-hankkeessa luotavan toimintamallin avulla on mahdollista nopeuttaa yritysten tuotekehitystä, tuotteiden asiakaslähtöisyyttä ja uusien ratkaisujen saattamista markkinoille. Hanke tavoittelee myös uuden liiketoiminnan synnyttämistä. Välittäjäalustan piiriin tulevat yhteydenotot ovat aitoja asiakastarpeita, joihin pyritään antamaan konkreettinen vastaus joko ratkaisujen testaamisen tai muun yhteiskehittämisen muodossa.

Hankkeen hyödyt testialustapalveluita tarjoaville organisaatioille

Välittäjäalustan ympärille kehitettävä toimintamalli vastaa myös testialustapalveluja tarjoavien organisaatioiden tarpeisiin: hankkeessa keskitytään siihen, miten toisistaan erilliset organisaatiot voivat toimia yhteistyössä sekä terveysalan yritysten että toistensa kanssa. Mallinnettu prosessi kaikkine osa-alueineen on keino palvelujen kypsyyden kehittämiselle, joka johtaa laadukkaampiin testialustapalveluihin ja lopulta laadukkaampiin terveysalan ratkaisuihin. Kehitystyössä huomioidaan toiminta hankkeen päättymisen jälkeen – miten välittäjäalustan prosessit tulevat toimimaan kaikkien Terveyskampus Turku -yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien organisaatioiden testialustapalvelujen kanssa.

 

Lisätiedot sekä palvelun kehittämisehdotukset

Välittäjäalusta

Elina Kontio, Turun ammattikorkeakoulu, elina.kontio(a)turkuamk.fi

Eriikka Siirala, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, eriikka.siirala(a)tyks.fi

Janne Lahtiranta, Turku Science Park, janne.lahtiranta(a)turkubusinessregion.com

Terva-hanke

Kaisa Jokela, Turun ammattikorkeakoulu, kaisa.jokela(a)turkuamk.fi

 

Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoittajan vaatimusten mukaisesti hankkeessa kerätään indikaattoritietona hankkeeseen osallistuneiden yritysten nimet ja niiden Y-tunnukset.