Avoimesti saatavana olevat laadukkaat lähteet takaavat kaikille pääsyn luotettavan tiedon äärelle

21.03.2022

Open Access Resources for Health Sciences -oppaan synty

Terveysalan Open Access -opas tarjoaa terveysalan avoimia lähteitä kaikille vapaasti käytettäväksi verkossa. Oppaan avulla löytyvät niin avoimet lehtiartikkelit kuin kirjat ja tietokannatkin helposti linkkien avulla. Opiskelijat, tutkijat ja opettajat säästävät näin aikaa ja löytävät varmasti uuttakin alan tietoa. Tavallisen kansalaisen on myös helppo päästä käsiksi terveysalan tietoon oppaan välityksellä. Tässä piilee oppaan hyöty ja tämä olikin suurin syy oppaan tekemiselle.

Opas toteutettiin Terveyskampus Turun kirjastojen yhteistyönä, eli mukana suunnittelussa ja toteutuksessa olivat Turun yliopiston kirjasto, Turun ammattikorkeakoulun kirjasto ja Åbo Akademin kirjasto. Käytännön työt tekivät työryhmä, johon osallistui informaatikko Tanja Vienonen (TY), informaatikko Henri Aho (Turun AMK), biblioteksamanuens Siv Österman (ÅA) ja informationsspecialist Eva Höglund (ÅA). Terveyskampuksen yhteistyö oppaan parissa antoi uusia ideoita ja oivalluksia sekä ennen kaikkea uutta tietoa sekä oppaan tekijöille, heidän organisaatiolleen että toivottavasti kaikille oppaan käyttäjille.

Tiedon luotettavuus, disinformaatio

Tiedonlähteen luotettavuuden arvioinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota lähteen luotettavuuteen. Verkosta tietoa etsivä löytää monenlaista ja keskenään ristiriitaistakin tietoa. Lähteen luotettavuuden arviointi voi olla haastavaa, mutta joitain asioita kannattaa tarkastella eri lähteitä arvioidessa. Onko julkaiseva taho esimerkiksi virasto tai uutistoimisto ja onko kyseessä virallinen kotisivu? Entä mitä julkaisijan taustasta yleisesti kerrotaan tai selviää? Milloin tieto on julkaistu? Sisällöllisesti kannattaa etsiä objektiivisia näkemyksiä sekä erilaisten näkökulmien esiin nostamista. Onko lähteessä esitetty todistettavissa olevia faktoja sekä jäljitettäviä viittauksia vai onko kyseessä mahdollisesti mielipide? Onko mielipide riittävän hyvin perusteltu?

Tiedon luotettavuudesta keskustellaan yhä enemmän, sillä väärän tiedon leviäminen on valitettavan yleinen ongelma ja jokainen joutuu osaltaan pohtimaan lähteen tarkoitusperää sekä luotettavuutta. Lähdekritiikin merkitys onkin keskeisessä roolissa medialukutaidossa, kun erilaisiin tietolähteisiin törmää esimerkiksi verkossa. On tärkeää, että tunnistamme ongelman laajuuden ja vakavuuden sekä puhumme yhä enemmän vahingossa väärin jaetusta tiedosta (disinformaatiosta) sekä tarkoituksenmukaisesti jaetusta väärästä tiedosta (misinformaatiosta). Terveys- ja hoitotieteessä tiedon luotettavuuden merkitys on todella tärkeää, mikä on osaltaan toiminut perustana Terveysalan Open Access -oppaalle, jossa nostetaan esiin avoimesti saatavilla olevia laadukkaita tiedonlähteitä.

Avoin tiede ja Open Access

Halusimme, että opas palvelisi mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa tavallisista kansalaisista korkeakoulujen tutkijoihin asti, minkä vuoksi suurin osa oppaan aineistoista on vapaasti käytettävissä riippumatta siitä oletko kirjoilla korkeakoulussa vai et. Aineistot ja linkit oppaasta johtavat siis pääasiassa niin sanottuun Open Access (OA) -aineistoon. Avoin tiede ja OA ovat olleet oppaan suunnitteluvaiheesta lähtien olennaisia käsitteitä, koska avoin saatavuus edistää tieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Mielestämme on tärkeää, että julkisin varoin rahoitettu tutkimustieto on myös julkisesti kaikkien saatavilla niin laajasti kuin mahdollista.

Avoin tiede on kansainvälisesti merkittävä tapa edistää tiedettä, tutkimusta ja tieteen sekä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tekemämme opas esittelee avoimen tieteen periaatteita, joiden tavoitteena on tieteen demokratisoiminen. Toivomme sen motivoivan myös kampuskansalaisia jakamaan tutkimustietoa niin avoimesti kuin se on lakien ja sopimusten mukaan mahdollista, jotta yhä laajemmalla joukolla on pääsy tutkittuun tietoon, mahdollisuus osallistua tutkitun tiedon tuottamiseen ja tehdä valistuneita päätöksiä vertaisarvioidun tutkimuksen pohjalta.

Välitäthän tietoa oppaasta eteenpäin

Opas kuuluu kaikille, joten jaathan siitä tietoa eteenpäin niin kollegoille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille kuin muille asiasta kiinnostuneille!

Linkki oppaaseen: https://utuguides.fi/healthcampus

 

Kirjoittajat:

Henri Aho, Turun ammattikorkeakoulun kirjasto

Eva Höglund, Åbo Akademis bibliotek

Tanja Vienonen, Turun yliopiston kirjasto