Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely Turun Terveyskampuksen toiminnassa

Tietosuojailmoitus (12.4.2023)

Rekisterinpitäjä Turun ammattikorkeakoulu Oy

Joukahaisenkatu 3

20520 Turku

Puhelinvaihde (02) 263 350

kirjaamo@turkuamk.fi

Vastuuhenkilö koordinaattori Mira Lehti (mira.lehti@turkuamk.fi)
Tietosuojavastaavan yhteystiedot Harri Kilpiö, tietosuojavastaava (Turun AMK), tietosuoja@turkuamk.fi, +358 50 598 5830
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on aina Terveyskampuksen verkostoyhteistyön toteuttaminen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat Rekisteröidyt ovat Terveyskampuksen koulutus-, tutkimus- tai innovaatiotoimintaan liittyvän työpajan, seminaarin, muun tilaisuuden tai toiminnan osallistujia ja verkoston yhteistyökumppaneita. Henkilöt voivat olla Terveyskampuksen jäsenorganisaatioiden henkilökuntaa, opiskelijoita, yritysten edustajia tai muiden yhteistyökumppaneiden edustajia.

Käsiteltäviä tietoja ovat henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rekisteröidyn edustaman organisaation ja yksikön nimi sekä rekisteröidyn tehtävänimike.

Henkilötiedot poistetaan, kun käyttötarve on päättynyt (esimerkiksi tapahtuma on toteutettu) tai henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötiedot on saatu suoraan rekisteröidyltä sähköisellä haku- tai ilmoittautumislomakkeella tai toteutetun työpajan tai seminaarin kautta.

Osallistumalla Terveyskampuksen järjestämään tilaisuuteen tai ilmoittautumista edellyttävään muuhun toimintaan rekisteröity suostuu henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Rekisteröidyllä ei ole velvollisuutta toimittaa tietoja, vaan tietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Henkilötietoja vastaanottavat Turun AMK:ssa Terveyskampuksen koordinaattorit Mira Lehti ja Taina Nordgren.
Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n ulkopuolelle) Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
Tietojen suojauksen periaatteet Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla.
Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:

·       saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta

·       tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai puuttuvat tiedot

·       poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)

·       rajoittaa tietojensa käsittelyä

·       vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu

·       pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai sopimus

·       peruuttaa antamansa suostumus

·       henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

·       olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.

Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.